TOR-ARNE MOEN
November 13  -  December 4 (2021)

It is a pleasure to welcome you to the exhibition with Tor-Arne Moen

Tor-Arne Moen (1966) calls himself a painter, graphic artist and author. In these three terms

it also lie a remark that it is about different artistic techniques and three professions.

Placed against today's confusing field of art, Moen appears as a conservative participant in the sense that he cultivates the various genres and techniques he works with individually and has developed a convincing mastery in all of them.

He has his art education from Bergen Art Academy. An art academy that has a reputation for being an open and experimental school. Moen is in that sense atypical of the school in that he developed a superb technique that enables him to conjure up impressive figurative images. If someone lives in the delusion that one must have been a student of Odd Nerdrum to master figuration, then they must think again in front of these images. Moen tells us that there is a moderate and refreshing figuration that takes in the legacy of 19th century realists and impressionists with a dash of expressionism that gives life to the expression. Yes, there are good reasons to claim that such a figuration in the tension between realism and expressionism is as dominant a trend among those working in painting today as it is to cast a nostalgic glance back at the pre-modern painting of the Renaissance and Baroque masters.

Moen made his breakthrough with a series of paintings based on Knut Hamsun's collected works and was sent on tour in several places in Norway, among other things, they were shown on the farm Hamsun owned on Hamarøy. Moen debuted at the Autumn Exhibition in 1994 with a picture from the series. The pictures were purchased and displayed together on Tranøy. Moen's next big project was to paint a series of motorcycles. It was exhibited in the Ibsen House in Skien in 1998 and later in Oslo and Førde. Artistically, this series was perhaps even more compelling than the Hamsun variations.

For those who want insight into how he paints, he himself has posted a series of videos with the collective title "A painting is created" on Youtube. There we get a pedagogical introduction to his way of working. They show a painter with exceptionally rigorous working methods. Here is nothing of directionless facts with the brush in a desperate hope of hitting the right hue or creating an exciting shape. He has even designed a wall relay that allows him to move the canvas horizontally and vertically so he does not have to change his own position in front of it, but instead pushes the canvas around. All the more impressive that these paintings do not solidify into the boring.

In his motif perception, Moen's paintings have the insulation of individual elements and cuts

kinship with what we find in photographers. The broad-brushed realism and juicy picturesque

the surface therefore becomes an important source for creating distance from the photographic and screen-based art. Moen places himself in a tradition where a number of painters have renewed the figurative tradition. A renewal that lies in the fact that artists have addressed themes rooted in a rich art, cultural-historical and social-historical frame of reference in a form language that lies at the intersection between realism and romance. Moen places itself in a tradition that here at home stretches from Håkon Bleken and Franz Widerberg among the oldest over Leonard Richard, Kjell Nupen, Odd Nerdrum, Kjell Torriseth and up to younger artists such as Frank Brunner, Lars Elling up to Koren Bjertnes and Christer Glein among the youngest. It is a rich and multifaceted branch of Norwegian painting, which stands out from the strong orientation in a more conceptual direction that characterizes much of the contemporary art that dominates among younger artists. It does not take much personal courage to place oneself in such a tradition, which in a way has a distant relationship to much of the art that is defined as the avant-garde of the time. It would be a misunderstanding to think that we are talking about a local home brew.

Excerpt from text written about Tor-Arne Moen, by art historian and former museum director Øivind Storm Bjerke -

__________________________

Skjermbilde 2021-09-18 kl. 11.38.20.png
Bensinstasjonunger

Det er en glede å ønske velkommen til utstilling med Tor-Arne Moen

Tor-Arne Moen (1966) kaller seg selv maler, grafiker og forfatter. I disse tre betegnelsene ligger det også en påpekning av at det dreier seg om ulike kunstneriske teknikker og tre profesjoner.

Plassert opp mot dagens uoversiktlige kunstfelt fremtrer Moen som en konservativ deltaker i den forstand at han dyrker de ulike sjangre og teknikker han arbeider med hver for seg og har utviklet et overbevisende mesterskap i dem alle.

 

Han har sin kunstutdanning fra Bergen kunsthøyskole. En kunsthøyskole som har ry på seg for å være en åpen og eksperimentell skole. Moen er i så måte utypisk for skolen ved at han utviklet en suveren teknikk som setter ham i stand til å trylle fram imponerende figurative bilder. Hvis noen lever i den villfarelse at man må ha vært elev av Odd Nerdrum for å mestre figurasjon, så må de tenke om igjen framfor disse bildene. Moen forteller oss at det finnes en moderere og forfriskende figurasjon som tar opp i seg arven fra 1800-tallets realister og impresjonister med en dæsj av ekspresjonisme som gir liv til uttrykket. Ja, det er gode grunner til å påstå at en slik figurasjon i spennet mellom realisme og ekspresjonisme er en vel så dominerende trend blant de som arbeider med maleri i dag, som det å kaste et nostalgisk blikk tilbake til det førmoderne maleri av renessansen og barokkens mestre.

 

Moen fikk sitt gjennombrudd med en serie malerier med utgangspunkt i Knut Hamsuns samlede verker og sendt på turne flere steder i Norge, blant annet ble de vist på gården Hamsun eide på Hamarøy. Moen debuterte på Høstutstillingen i 1994 med et bilde fra serien. Bildene ble innkjøpt og vises samlet på Tranøy. Moens neste store prosjekt var å male en serie motorsykler. Det ble stilt ut i Ibsenhuset i Skien i 1998 og senere i Oslo og i Førde. Kunstnerisk var denne serien kanskje enda mer overbevisende enn Hamsun-variasjonene.

 

Det er ikke til å unngå å bli imponert av Moens høyt oppdrevne teknikk. For den som vil få et

innblikk i hvordan han maler har han selv lagt ut en serie med videoer med samletittelen «Et maleri blir til» på Youtube. Der får vi en pedagogisk innføring i hans arbeidsmåte. De viser en maler med usedvanlig stringent arbeidsmetodikk. Her er ingenting av retningsløse fakter med penselen i et fortvilet håp om å treffe riktig fargetone eller lage en spennende form. Han har til og med konstruert et veggstaffeli som gjør at han kan bevege lerretet horisontalt og vertikalt så han slipper å skifte sin egen posisjon foran det, men i stedet skyver lerretet omkring. Desto mer imponerende at disse maleriene ikke størkner i det kjedsommelige.

 

Moens malerier har i sin motivoppfatning, isoleringen av enkeltelementer og avskjæringer et slektskap med hva vi finner hos fotografer. Den bredpenslede realismen og saftige maleriske

overflaten blir derfor en viktig kilde til å skape avstand til den fotografiske og skjermbaserte kunst. Moen plasserer seg i en tradisjon der en rekke malere har fornyet den figurative tradisjon. En fornyelse som ligger i at kunstnere har tatt opp temaer forankret i en rik kunst, kulturhistorisk og sosialhistorisk referanseramme i et formspråk som ligger i skjæringspunktet mellom realisme og romantikk. Moen plasserer seg med det i en tradisjon som her hjemme strekker seg fra Håkon Bleken og Franz Widerberg blant de eldste over Leonard Richard, Kjell Nupen, Odd Nerdrum, Kjell Torriseth og fram til yngre kunstnere som Frank Brunner, Lars Elling fram til Koren Bjertnes og Christer Glein blant de yngste. Det er en rik og mangefasettert gren av norsk maleri, som skiller seg ut fra den sterke orientering i en mer konseptuell retning som preger mye av den samtidskunsten som dominerer blant yngre kunstnere. Det skal ikke så lite av personlig mot for å plassere seg inn i en slik tradisjon, som på ett vis har et distansert forhold til mye av den kunsten som blir definert som tidens avantgarde. Det vil være en misforståelse å tro at vi her snakker om et lokalt hjemmebrygg.

 

 

 - Utdrag av tekst skrevet om Tor-Arne Moen, av kunsthistoriker og tidligere museumsleder Øivind Storm Bjerke -

Elisabeth werp

September 30 - October 30  (2021)

 

It is a pleasure to welcome you to the exhibition with Elisabeth Werp.

Elisabeth Werp is a highly respected and recognized visual artist in Norway, she is an important painter of our time.

 

Through Elisabeth Werp's paintings, an eternal narrative is experienced that reflects the inner and outer landscape as a real depiction of people. Her paintings give wonder, joy and hope. There is a continuity in her work without any kind of stop and where the paintings have a substance that contributes to the heartfelt and good experience of viewing.

 

Owning or viewing a painting by Elisabeth Werp gives peace and pleasure. It gives the paintings in the room an atmosphere filled with closeness to something that belongs to every viewer and where a visualization of the sensory landscape is experienced.

 

Elisabeth Werp uses tempera paint in her works. Tempera is a very old paint mixture that brings out the expression in the paintings somewhat more clearly than other paints such as acrylic and oil. Along with this painting technique, she also uses the completely unique and elaborate other techniques that characterize her work clearly and distinctly.

__________________________

Det er en glede å ønske velkommen til utstilling med Elisabeth Werp.

Elisabeth Werp er en høyt aktet og anerkjent billedkunstner i Norge, hun er en viktig maler av vår samtid. 

Gjennom Elisabeth Werps malerifremførelser oppleves en evig fortelling som gjenspeiler det indre og det ytre landskap som en reel menneskeskildring. Hennes malerier gir undring, glede og håp. Der er en kontinuitet i hennes arbeider uten noen form for stopp og hvor maleriene har en substans som bidrar til den inderlige og gode betraktningsopplevelsen.

 

Det å eie eller betrakte et maleri av Elisabeth Werp gir varig ro og behag. Det gir maleriene i rommet en atmosfære fylt av nærhet til noe som tilhører enhver betrakter og hvor en visualisering av sanselandskapet oppleves. 


Elisabeth Werp bruker temperamaling i sine arbeider. Tempera er en veldig gammel maleblanding som får frem utrykket i maleriene noe tydeligere en andre malinger som akryl og olje. Sammen med denne maleteknikken bruker hun også de helt unike og utstuderte andre teknikkene som karakteriserer hennes arbeider klart og tydelig. 

Elisabeth Werp galleri HERVOLD.png

View  our available art  by Tor-Arne Moen in our SHOP.

MA$ARATI

August 19 - September 19  (2021)


 

Mathias Nordby born 1991 in Hamar, lives in Oslo and has his studio at Fornebu.

 

In 2014, he started at Einar Granum Art College and achieved an enormous development through his sense of form. MA$ARATI is today hailed and sought after by trendsetters in hip-hop and pop culture in Norway and internationally with its visual art and the uniquely designed garments.

 

He collaborates with his musician and friends such as Unge Ferrari, Arif, Post Malone and Metro, and has made himself a solid international network.

 

MA$ARATI has received a lot of attention with his distinctive style and has already had several large assignments and exhibitions with visual art, clothing design and other art-related projects. His colorful works of art are described by art collectors and connoisseurs as a breath of fresh air in the Norwegian art life with his spontaneity and fearless performance filled with playfulness, dynamism and energy.

 

It is a great pleasure for gallery HERVOLD to be able to present this top current artist through the opening exhibition.

____________________

Mathias Nordby født 1991 på Hamar, bosatt i Oslo og har sitt atelier på Fornebu.

I 2014 begynte han på Einar Granum Kunstfagskole og oppnådde gjennom sin formsans en enorm utvikling. MA$ARATI er i dag hyllet og ettertraktet av trendsettere innen hip-hop og popkulturen i Norge og internasjonalt med sin billedkunst og de unikt designede klesplagg.

Han samarbeider med sine musikervenner som blant annet Unge Ferrari, Arif, amerikanske Post Malone og Metro, og har opparbeidet seg et solid internasjonalt nettverk.  

MA$ARATI har fått stor oppmerksomhet med sin særegne stil og har allerede hatt flere store oppdrag og utstillinger med billedkunst, klesdesign og andre kunstrelaterte prosjekter. Hans fargerike kunstverk blir av kunstsamlere og kjennere omtalt som et friskt pust i norsk kunstliv med sin spontanitet og uredde fremførelse fylt av lekenhet, dynamikk og energi.

 

Det er en stor glede for galleri Hervold å kunne presentere denne topp aktuelle kunstneren gjennom åpningsutstillingen.

ma$arati galleri hervold.png

View our available art  by MA$ARATI in our SHOP.